STS Logo

ระบบสำรวจ
และการคัดกรองเบื้องต้น
มูลนิธิออทิสติกไทย

แบบสำรวจคัดกรองเบื้องต้น

1 / 4

แบบทดสอบภาวะหัวข้อเรียนรู้ช้าใช่ไม่ใช่
1. เรียนรู้บทเรียนได้ช้ากว่าเด็กคนอื่นในห้อง
2. ลืมง่าย จําในสิ่งที่เพิ่งเรียนไปไม่ได้ ต้องเรียนซ้ำ ๆ
3. กล้ามเนื้อมือไม่แข็งแรง ทำงานที่ใช้มือดูงุ่มง่าม
4. สรุปใจความสำคัญของเนื้อหาที่เรียนไม่ได้
5. ไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไม่สมวัย
6. ตอบสนองสิ่งต่าง ๆ ช้า
7. ชอบเล่นกับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า
8. ช่วยเหลือตัวเองในกิจวัตรประจำวันได้น้อย
9. การใช้ภาษาไม่สมวัย
10. เล่นไม่ค่อยทันเพื่อน

แบบสำรวจนี้พัฒนาโดย แพทย์หญิงชดาพิมพ์ เผ่าสวัสดิ์ และคณะสถาบันราชานุกูล
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข